121- naložbe mladih prevzemnikov kmetij (2013)

Ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij

 

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Datum objave: 01.09.2013

Namen: namen javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe mladih  prevzemnikov kmetij, če so bile te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 10.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: stopnja pomoči znaša od 30% do 70% upravičenih stroškov.

Upravičenci: Vlagatelji so nosilci dejavnih kmetijskih  gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

  • Kot mladi prevzemnik se šteje upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije.
  • Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.
  • Podpora je namenjena le kmetijskim gospodarstvom, ki že ob predložitvi vloge na javni razpis ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti – 9.156,72 EUR,   oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela.

Upravičeni stroški

 

Št.

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

1 Stroški naložbe

1

Stroški novogradnje ali obnove gospodarskih poslopij in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene, nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup pripadajoče informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IKT) in strojne opreme  ter stroški novogradnje, rekonstrukcije in investicijskega vzdrževanja  cestne in vodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter nakup pripadajoče opreme  (1. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

V kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi naložbe uveljavljati višje priznane stroške (+10%) iz naslova učinkovite rabe energije, mora priložiti elaborat gradbene fizike-toplotne zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik stavbe, ki ga izdela pooblaščeni odgovorni projektant.

2

Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznajo stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).

Pri izvedbi gradbenih in obrtniških del mora biti popis izvedenih del izdelan v skladu z projektno dokumentacijo (2. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

 

3

Pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodni proces (3. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

 

4

Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene za primarno kmetijsko pridelavo oziroma opravljanju storitev s kmetijsko mehanizacijo, nakup IKT opreme ter stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme in neposredni stroški izobraževanja) (4. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

 

5

Nakup kmetijskih zemljišč ne sme presegati deset odstotkov celotne naložbe (5. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

 

6

Stroški prve postavitev oziroma prestrukturiranja sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč (6. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP)

Postavitev mreže proti toči v sadovnjakih lahko znaša do 10% priznane vrednosti nakupa, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi.

7

Nakup in postavitev rastlinjakov (steklenjaki, plastenjaki in tuneli) ter pripadajoče opreme (7. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Postavitev rastlinjakov lahko znaša do 10% priznane vrednosti nakupa, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi.

8

Nakup in postavitev mrež proti toči (8. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Postavitev mreže proti toči lahko znaša do 10% priznane vrednosti nakupa, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi.

9

Stroški prve ureditve nasadov trajnih rastlin pri vrtninah ter stroški ureditve drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov pri pridelavi okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materiala kmetijskih rastlin (9. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

 

10

Stroški postavitve pašnikov, nakup materiala in pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma stroški postavitve obor, nakup materiala in pripadajoče opreme za rejo gojene divjadi (10. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

 

11

Stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskem gospodarstvu (11. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Odstranitev kamnitih osamelcev in krčenje grmičevja

12.

Nakup namakalne opreme (12. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Pri posodobitvi namakalne opreme se mora poraba vode zmanjšati  za najmanj 25 odstotkov  glede na prejšnjo opremo, kar mora biti razvidno iz tehnične specifikacije namakalne opreme, ki je predmet podpore

Postavitev namakalne opreme lahko znaša do 585 EUR/ha, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi.

13

Stroški ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na kmetijskih gospodarstvih (13. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

 

14

Prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES. (14. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

 

15

Stroški, ki so povezani z vodenjem kmetijskega gospodarstva ter nakupom IKT in strojne opreme (15. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

 

2 Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v višini do  vključno deset odstotkov upravičenih stroškov iz točke 6.1.1  (16. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP ):

1.

Priprava vloge na javni razpis in poslovnega načrta.

 

2.

Stroški pridobitve gradbene dokumentacije, upravnih dovoljenj ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del.

 

 

Rok prijave:

do vključno 23.10.2013