Objava štirih novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti skoraj 23 milijonov evrov

24. december 2012 | Rubrika: Brez kategorije

Ljubljana, 21. 12. 2011 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 28. 12. 2012 v Uradnem listu RS objavilo štiri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, in sicer iz ukrepov – 125 »Izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva – namakanje«, 133 »Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane«, 142 »Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2013, 2014 in 2015« ter 311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«.


Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 3: izgradnja velikih namakalnih sistemov:

Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, je izgradnja in dograditev velikih namakalnih sistemov, vključno z izgradnjo vodnih zbiralnikov v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/2011 in 58/2012), brez terciarnega omrežja. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 10 milijonov evrov. Cilj ukrepa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva.

Vlagatelji so pravne osebe, ki jih lastniki zemljišč, prihodnjega ali obstoječega namakalnega sistema pooblastijo za vodenje, izgradnjo in upravljanje naložbe za čas trajanja dejavnosti, ki je predmet podpore, kot to določa tretji odstavek 121. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (v nadaljevanju: Uredba PRP). Vlagatelj prevzema tudi obveznosti in dolžnosti upravičenca in končnega prejemnika sredstev iz Uredbe PRP.

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno dne 27. 2. 2013 do 24. ure (zaključek javnega razpisa).


Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane:

Podpora se dodeljuje skupinam proizvajalcev za aktivnosti informiranja potrošnikov, oglaševanja in pospeševanja prodaje na notranjem trgu EU, ki bodo potrošnike spodbujale k nakupu in uporabi kmetijskih in živilskih proizvodov, ki so vključeni v upravičene sheme kakovosti predvsem zaradi njihove kakovosti.

Javni razpis je namenjen povečanju prepoznavnosti kmetijskih pridelkov oz. živil označenih z nacionalnimi oziroma evropskimi zaščitnimi znaki pri potrošnikih ter bolj organizirano in aktivno trženje s strani proizvajalcev, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne možnosti za proizvajalce ter posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem na konkurenčnost agroživilskega sektorja.
Vlagatelji za ta ukrep so skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in združujejo proizvajalce, ki sodelujejo v eni od upravičenih shem kakovosti ter na proizvodih uporabljajo pripadajoče zaščitne znake.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 5 milijon evrov. Najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 70 % upravičenih stroškov, najvišji znesek podpore na razpis za projekt znaša 200.000 evrov. V okviru petega javnega razpisa lahko en vlagatelj vlaga največ eno vlogo.

Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno srede, 20. 2. 2012 do 24.00 ure.


Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2013, 2014 in 2015:

Podpora se dodeljuje skupinam proizvajalcev za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost). Podprejo se upravičene skupine proizvajalcev samo za prvih pet let od datuma priznanja skupin proizvajalcev, in sicer za leta 2013, 2014 in 2015.

Skupine proizvajalcev lahko v okviru tega javnega razpisa z eno vlogo vlagajo projekt za obdobje od 21. 2. 2013 do 31. 12. 2013 (za leto 2013) ali od 21. 2. 2013 do 31. 12. 2014 (za leti 2013 in 2014) ali od 21. 2. 2013 do 30. 6. 2015 (za leta 2013, 2014 in 2015).

Cilj javnega razpisa je spodbuditi ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave in na področju proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil. Spodbujanje profesionalizacije in tržno usmerjenih skupin proizvajalcev posledično vodi k povečanju koncentracije ponudbe in lažjega prilagajanja proizvodnje zahtevam trga ter s tem prispevati k povečanju dodane vrednosti in konkurenčnosti v kmetijstvu.

Vlagatelji za ta ukrep so skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in jih prizna Ministrstvo za kmetijstvo in okolje po Pravilniku o priznanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti (Uradni list RS št. 71/2009 in 6/2010) za ekološko proizvodnjo in proizvodnjo zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 800.000 evrov. Najvišja stopnja pomoči znaša do 5 % obsega lastne tržne proizvodnje za prvo leto od priznanja skupine proizvajalcev. Procent podpore z leti pada. Ne glede na obseg lastne tržne proizvodnje, v vsakem od prvih petih letih podpore ne sme presegati 100.000 evrov za prvo in drugo leto, 80.000 evrov za tretje leto, 60.000 evrov za četrto leto in 50.000 evrov za peto leto od priznanja skupine proizvajalcev.

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do 20. 2. 2013 do 24.00 ure.


Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

Javni razpis bo zaprtega tipa, kar pomeni, da bo objavljen 28. 12. 2012 in zaključen 28. 2. 2013. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in predložitev vloge bo potekal od 4. 2. 2013 do vključno 28. 2. 2013.  do 24. ure. Vse prispele vloge se bo točkovalo po zaprtju razpisa. Med vlogami, ki bodo presegle vstopno mejo točk, se bodo izbrale tiste, ki bodo dosegle višje število točk, do porabe sredstev. V okviru javnega razpisa bo na voljo 7 milijonov evrov.

Namen dodelitve nepovratnih sredstev je prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Omogoča začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati prispeva k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetijah.

Javni razpis je namenjen vlagateljem, ki imajo sedež dejavnosti, lokacijo dejavnosti in lokacijo naložbe na dejavnem kmetijskem gospodarstvu, ter so:

– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki,
– pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost, in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

Lokacija naložb mora biti v naseljih brez statusa mesta, vlagatelji morajo imeti poleg kmetijske dejavnosti registrirano tudi dejavnost, ki je predmet podpore in ob oddaji vloge ne smejo presegati kriterijev za mikropodjetja definirana v tretjem odstavku 2. člena Priloge l k Uredbi 800/2008/ES (imajo manj kot 10 zaposlenih in ne presegajo 2.000.000 EUR letnega prometa in/ali letne bilančne vsote).Vir: Spletni portal Ministrstva za kmetijstvo in okolje.Eno mnenje na objavo Objava štirih novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti skoraj 23 milijonov evrov

Avatar

mladi kmetovalec

24. december 2012 at 09:42

Spet pridobit eno goro papirjev potem vložiš na koncu pa itak nič ne dobiš!!! teli razpisi so bol za take kmete,ki so bolj pri koritu ne pa mi k mormo vse z garanjem pridelat !!Seveda dokler bomo sploh še imeli veselje do kmetovanja…Verjemte gospodje,da imamo vsakdan bolj mal veselja do kmetovanja..
Kmalu boste peli “OJ POLJE KDO BO TEBE LJUBIL” !!!

http://www.youtube.com/watch?v=Yb6Nn0oKDJ8

lp mladi kmetovalec

Povejte svoje mnenje