Objavljeni termini in lokacije usposabljanj za ukrep KOPOP

11. november 2014 | Rubrika: Brez kategorije

Po letu 2014 bo obstoječi ukrep kmetijsko okoljskih plačil (KOP) nadomestil ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (ukrep KOPOP). Plačilo za izvajanje osnovnih zahtev se bo dodelilo na kmetijsko gospodarstvo, plačilo za izvajanje dodatnih zahtev pa na hektar oz. na GVŽ.

Eden izmed pogojev, ki ga morajo nosilci kmetijskih gospodarstev, izpolnjevati pred vključitvijo v ukrep KOPOP, je opravljeno obvezno predhodno usposabljanje v obsegu 6 ur, ki jih bo izvajala Javna služba kmetijskega svetovanja.

Objavljeni so termini in lokacije usposabljanj na povezavi:

http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/Aktualno/Novice/2014/11Predhodna_usposabljanja_za_ukrep_KOPOP.doc

Kmetijsko gospodarstvo mora zraven obveznega usposabljanja pred vstopom v ukrep KOPOP izpolnjevati še naslednje vstopne pogoje:

  1. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, skladno s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
  2. Pred vstopom v ukrep KOPOP mora biti izdelan gnojilni načrt na podlagi veljavne analize tal.
  3. Pred vstopom v ukrep KOPOP mora biti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva oz. kmetijskega gospodarstva planine.

Povejte svoje mnenje