Na voljo novi programi financiranja preko SID banke

11. februar 2016 | Rubrika: Brez kategorije

 

Slovenska izvozna in razvojna banka je objavila nove programe financiranja malih in srednje velikih podjetij ter financiranje tehnološko razvojnih projektov podjetij vseh velikosti.

Podjetjem so na voljo naslednji programi:

  • Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP):

1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP   (za kredite v vrednosti od 30.000 EUR do 100.000 EUR)

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP  (za kredite v vrednosti od 100.0001 EUR do 1.000.000 EUR)

3. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP

4. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v MSP

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) po velikosti sodi v kategorijo MSP;

(b) ni podjetje v težavah;

(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;

(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,

(e) ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);

(f) glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

  • razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 6,0,
  • razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0,
  • razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5;

(g) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;

(h) ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,

(i) izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

  • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov (za podjetja vseh velikosti)

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

Kredit lahko pridobijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe po zakonu o gospodarskih družbah ter ki s ciljem uvajanja novih produktov na trg ali uvajanja novih rešitev v podjetju ali vstopa na nove trge izvajajo:

  • raziskovalno-razvojno dejavnost, in sicer industrijske raziskave oz. eksperimentalni razvoj, ali
  • naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva za udejanjenje rezultatov lastne raziskovalno-razvojne dejavnosti, in sicer povečanje raznovrstnosti proizvodnje in/ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu.

 

Vse interesente vabimo, da nas za več informacij  in  pripravo celotne dokumentacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali na 03 898 00 24, lahko pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu ali se oglasite osebno v naših prostorih na Ljubljanski 11 v Celju.

Povejte svoje mnenje