Raziskovalno-razvojni projekti

Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013

 

 

Razpisnik:  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave: 28.06.2013

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo raziskovalno razvojnih  projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih bodo podjetja izvajala v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.n zaposljivosti.

Predvidena višina nepovratnih sredstev:  Okvirna višina razpisanih sredstev po tem javnem znaša 4.312.000,00 EUR, in sicer:

– namenska sredstva EU – ESRR v višini do 3.665.200,00 EUR,

– slovenska udeležba v višini do 646.800,00 EUR.

Višina sofinanciranja: Skladno z določili sheme državnih pomoči znaša osnovni odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov 25% ne glede na velikost podjetja.

Osnovnemu odstotku sofinanciranja se doda bonus v višini 15 odstotnih točk, če projekt vključuje učinkovito sodelovanje vsaj dveh medsebojno neodvisnih podjetij in sta izpolnjena naslednja pogoja:

– nobeno posamezno podjetje ne sme nositi več kot 70 % upravičenih stroškov skupnega  projekta;

– projekt mora vključevati sodelovanje z vsaj enim MSP.

Upravičeni stroški so: Standardni obseg stroškov na enoto predstavlja strošek dela zaposlenega raziskovalca za polni delovni čas na letni ravni. Strošek dela je določen na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12) in določenih cenah ARRS za tekoče leto. Metodologija izračuna standardnega obsega stroškov na enoto ter zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji v prilogi: »Metodologija izračuna standardnega obsega stroškov na operaciji.«

Rok prijave:

Upoštevajo se vloge, ki bodo oddane na pošto ali prispele v vložišče ministrstva najkasneje 6.9.2013.