311 – Diverzifikacija nekmetijskih dejavnosti za leto 2013

Drugi javni razpis za ukrep 311 – Diverzifikacija v

nekmetijske dejavnosti za leto 2013

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Datum objave: 01.09.2013

Predmet: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 8.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: stopnja pomoči znaša  do 70% upravičenih stroškov oz. največ 200.000 EUR

Upravičenci: Vlagatelji so člani kmetijskega gospodinjstva,  ki so:

 • fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki,
 • pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

Predmet podpore so naslednje naložbe:

proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnim znanjem na kmetiji;

 • proizvodne dejavnosti za predelavo proizvodov:
 • področje C – Predelovalne dejavnosti:
  • oddelek 13 Proizvodnja tekstilij,
  • oddelek 14 Proizvodnja oblačil,
  • oddelek 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov,
  • oddelek 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (razen za določene izdelke navedene v Prilogi 1 Uredbe PRP: Seznam proizvodov prve stopnje predelave lesa),
  • oddelek 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,
  • oddelek 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov,
  • oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas,
  • oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov,
  • oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov (razen strojev, naprav in pododdelka 25.4 Proizvodnja orožja in streliva),
  • oddelek 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov,
  • oddelek 27 Proizvodnja električnih naprav,
  • oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav,
  • oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic,
   • razred 30.99 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil,
  • oddelek 31 Proizvodnja pohištva,
  • oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
  • oddelek 33 Popravila in montaža strojev in naprav;
 • področje D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro:
  • oddelek 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro (razen pridobivanja električne energije v elektrarnah na sonce);
 • prodajne dejavnosti na kmetiji po SKD:
 • področje G – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil:
  • pododdelek 45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
 • storitvene dejavnosti na kmetiji:
 • področje I – Gostinstvo:
  • oddelek 55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti,
  • oddelek 56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač,
  • negostinske dejavnosti, navedene v Prilogi Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji pod naslovom Negostinske dejavnosti;
 • področje M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti:
  • oddelek 75 – Veterinarstvo;
  • področje P – Izobraževanje:
   • razred 85.10 Predšolska vzgoja,
   • razred 85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
   • razred 85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
   • področje Q – Zdravstvo in socialno varstvo:
  • oddelek 86 Zdravstvo
  • oddelek 87 Socialno varstvo z nastanitvijo,
  • oddelek 88 Socialno varstvo brez nastanitve;
 • področje S – Druge dejavnosti:
  • oddelek 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
  • oddelek 96 Druge storitvene dejavnosti.
 • Podpore se dodelijo tudi za naslednje vrste aktivnosti:
  • proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov;
  • predelava biomase za obnovljive vire energije;
  • infrastruktura za obnovljivo energijo iz biomase in drugih obnovljivih virov energije.

   

Rok prijave: do vključno 9.10.2013

 

Upravičeni stroški

Št.

Upravičeni strošek

 

Investicijski stroški

1

Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).

2

Stroški pridobivanja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti.

3

Nakup nove opreme za predmet podpore iz tega ukrepa, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT). Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).

Splošni stroški

1

Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so priprava vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene dokumentacije, nadzora, nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev, v višini do vključno pet odstotkov upravičenih stroškov naložbe.