Javni razpis Interreg Slovenija-Avstrija

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg  V-A Slovenija-Avstrija

Razpisnik: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Datum objave: 18.08.2015

Predmet: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je: ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje ter priložnosti. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osemin ustreznim specifičnim ciljem:

 • prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij
Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem.
 • prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe viro
Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine.
Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjš anje onesnaženosti zraka.
 • prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava
Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.
Projektni predlog se lahko nanaša samo na eno od navedenih prednostnih osi in en specifični cilj programa, in sicer tudi v projektih, v katerih bi lahko nekatere dejavnosti sodile tudi v druge prednostne osi.

Vrednost razpisanih sredstev: 44.988.355 EUR

Višina subvencije: do največ  85% upravičenih stroškov

Upravičeni projekti: V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000 EUR, priporočljivo pa je, da prijavljeni znesek ne presega 3 mio EUR sredstev ESRR.

Trajanje projektov: Priporočeno trajanje projektov je 36 mesecev, projekti pa se morajo zaključiti najkasneje do 31. decembra 2022.
Programsko območje:
 • V Republiki Sloveniji:  Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska
 • V Republiki Avstriji: Oststeiermark, West-und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland.
Upravičenci:
 • nacionalni, regionalni in lokalni organi;
 • neprofitne organizacije ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu;
 • mala in srednjevelika podjetja

Upravičeni stroški:

 • Stroški osebja
 • Pisarniški in administrativni izdatki
 • Potni in na mestitveni stroški
 • Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
 • Izdatki za opremo
 • Izdatki za infrastrukturo in gradnje

Prijavni rok: Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016; razpis bo odprt do porabe sredstev.