Sečnja in spravilo lesa

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 19.02.2016

Predmet: predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: do 8.000.000 EUR, od tega:

  • 6.000.000 EUR za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov
  • 2.000.000 EUR za pravne osebe in samostojne podjetnike

Višina sofinanciranja: stopnja pomoči  upravičenih stroškov znaša 40% upravičenih stroškov. Najnižji znesek podpore pa je 1.000 EUR.

Upravičenci: vlagatelji na ta javni razpis so lahko:

  • lastniki oz. zakupniki gozda;
  • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oz. zakupnik gozda, če ima v skladu  s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200- sečnja oz. 02.400 – storitev za gozdarstvo;
  • agrarna skupnost v skladu z ZAgrS.

Upravičeni stroški:

  • stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oz. opreme za sečnjo in spravilo lesa in
  • splošni stroški.

Rok prijave:  od 14.03.2016 do 16.05.2016