Nepovratna sredstva za Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave: 10.06.2016

Predmet:Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest. Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest.


Predvidena skupna višina razpisanih sredstev: 560.000 EUR

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (s.p.), ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah in imajo na dan oddaje vloge vsaj 18 mesecev na upravičenem območju registriran sedež in/ali podružnico ter bodo izvedla investicijo vsaj v eni od naštetih občin: Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

 Upravičeni stroški so:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
  • stroški montaže opreme in strojev, v primeru, da so prikazani na istem računu kot nabavljena oprema in predstavlja sestavni del nabavljene opreme

Obdobje upravičenosti od dneva oddaje vloge do 28.10.2016.

Višina sofinanciranja:

  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 Višina nepovratnih sredstev lahko znaša minimalno 10.000 EUR in maksimalno 500.000EUR.

 

Rok za oddajo: 11.07.2016 do 12 ure