Naložbe v kmetijska gospodarstva – prilagoditev na podnebne spremembe

4. Javni razpis 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 , namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 24.06.2016

Predmet: Predmet javnega razpisa je podpora naložb kmetijskih gospodarstev, namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam, in sicer za:

 • nakup in postavitev mrež proti toči,
 • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
 • ureditev trajnih nasadov,
 • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba,
 • naložbe v učinkovito rabo energije ter obnovljive vire energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) za potrebe kmetijskega gospodarstva.

Predvidena višina razpisanih sredstev:  6.000.000  EUR od tega:

 • 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A);
 • 4.000.000  EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov (sklop B);
 • 1.500.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov  in pravnih oseb (sklop C).

Višina sofinanciranja: od 30 % do 50%

Upravičenci: do podpore so upravičeni nosileci kmetijskega gospodarstva, so  vpisan v Register kmetijskih gospodarstev  in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški:

 • nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;

 • stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore ter nakup in postavitev mrež proti toči. Kot obnova sadovnjakov in oljčnikov se šteje:

  • zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo,

  • zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma kloni iste sorte s Seznama sadnega izbora Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je Priloga št. 6 k razpisni dokumentaciji, ali Sortne liste Republike Slovenije, ki jo izda UVHVVR, ki je priloga št. 7 k razpisni dokumentaciji, ali

  • sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.);

 • stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč, k čemur spadajo priprava zemljišča (zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev. Kot obnova hmeljišč se šteje:

  • zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebi

  • zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma z različnimi kloni iste sorte s Sortne liste rastlin poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki jo izda UVHVVR, ki je Priloga št. 7 k razpisni dokumentaciji,

  • sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.) ali

  • obnova hmeljskih žičnic;

 • stroški postavitve novih vinogradov,
 • nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme. Za rastlinjake se štejejo steklenjaki, plastenjaki in tuneli;
 • stroški nakupa in postavitve mreže proti toči. Za mrežo proti toči se štejejo zaščitne mreže proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem in insektom;
 • stroški ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah: priprave zemljišča (zemeljska dela) in priprave poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže proti toči;
 • stroški ureditve zasebnih namakalnih sistemov, ki so namenjeni enemu uporabniku in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov, ter nakupa in postavitve namakalne opreme;
 • stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije;
 • stroški pridobivanja energije iz OVE na kmetijskih gospodarstvih;
 •  prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca;
 • splošni stroški.

Rok prijave:  od 18. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.