naložbe v pred industrijsko obdelavo lesa

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Datum objave: 29.07.2016

Predmet:  Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa, ped industrijsko predelavo lesa in dejavnost prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:  8.000.000  EUR, od tega:

  • za kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (sklop A): 4.000.000 EUR in
  • za  gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike (sklop B): 4.000.000 EUR

Upravičenci: Do podpore so upravičene gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, izpolnjujejo pogoje za mikro ali malo podjetje in imajo registrirano eno od naslednjih dejavnost s šifro:

  • 02.200 – sečnja;
  • C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa in
  • C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja.

 

Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa.

Višina sofinanciranja:

  • 40% upravičenih stroškov

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati  minimalno 3.500 EUR in maksimalno 500.000 EUR.

 

Rok za oddajo:

 Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24. ure.