Ukrep 4.1. – ekološke kmetije

7. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 za ekološke kmetije

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 25.11.2016

Predmet: so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane.

Predvidena višina razpisanih sredstev: znaša do vključno 4.000.000 EUR. Od tega:

 • 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),
 • 2.500.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, oziroma skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa(sklop B) ter
 • 1.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih  podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Višina sofinanciranja: od 30 % do 50%

Najnižji znesek javne podpore je 1.000 EUR na vlogo v primeru naložb namenjenih zaščiti čebeljih panjev pred medvedi in 2.000 EUR na vlogo pri drugih vrstah naložb.

Upravičenec: je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter izvaja ekološko pridelavo hrane.

Upravičeni stroški:

 • tehnološke posodobitve objektov, namenjenih reji domačih živali, in drugih gospodarskih poslopij,
 • ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
 • ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme,
 • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
 • ureditev trajnih nasadov,
 • nakup in postavitev mrež proti toči,
 • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,
 • zaščito čebeljih panjev pred medvedi,
 • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

 

Rok prijave: od 19.12.2016 do  01.03.2017