5. javni razpis za UKREP 121

V. javni razpis za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Datum objave: 20.12.2013

Namen: Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe namenjene ureditvi malih individualnih namakalnih sistemov in nakupu namakalne opreme ter nakupu in postavitvi mrež proti toči.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 2.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: od 30 do 70% glede na posamezen ukrep, vendar najmanjši znesek subvencije mora znašati vsaj 3.500 EUR, najvišji znesek subvencije pa ne sme presegati 1.500.000 EUR.

Upravičenci:

Nosilci dejavnih kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in ki že ob predložitvi vloge na javni razpis izkazujejo bruto prihodek vsaj v višini 9.156,72 EUR iz kmetijskih dejav­nosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Kadar kot kmetijsko gospodarstvo nastopa kmetija ali fizična oseba, mora vrednost letnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja vsaj 4.578,36 EUR.

Upravičeni stroški:

  1. nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme, namenjene za primarno kmetij­sko pridelavo oziroma storitve s kmetijsko mehanizacijo – podpora se nanaša samo na nakup bobnastih namakalnikov;
  2. nakup in postavitev mrež proti toči;
  3. naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetij­skih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna opre­ma, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripa­dajočih vodnih virov;
  4. naložbe v tehnologije za varčevanje z vodo in shranjevanje vode;
  5. naložbe v preventivne mehanizme proti ško­dljivim učinkom podnebnih sprememb;
  6. kmetijski proizvodi, ki se nahajajo na seznamu, ki je objavljen tukaj.

 

 

Rok prijave: od 22. 1. 2014 do vključno 12. 3. 2014 do 24. ure.