Nepovratna sredstva za investicije v Pokolpju

6. Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest v območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2017 ter 2018

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Datum objave: 03.02.2017

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih naložbah v upravičenih občinah: Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Upravičenci:

 • na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki imajo sedež ali registrirano podružnico v občinah Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel;
 • so ob oddaji vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev vpisani v sodni/poslovni  register Slovenije;
 • podjetje ali katerokoli povezano podjetje ni prejemnik sredstev po prvem, drugem, tretjem, četrtem ali petem javnem razpisu Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 – 2016. Razen podjetja, ki so odstopila od podpisa pogodbe, podjetja, ki so vrnila vsa izplačana sredstva ter podjetja, ki so dobila subvencijo in so obdržali predvideno število zaposlenih;
 • bodo v naslednjih treh/petih letih (velika podjetja) vsaj ohranila število zaposlenih oz. srednje veliko ali veliko podjetje potem mora ustvariti vsaj eno novo delovno mesto.

Višina razpisanih sredstev: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.250.000,00 EUR, in sicer

 • za leto 2017: 625.000,00 EUR, od tega
  • 300.000 EUR za sklop A in
  • 325.000 EUR za sklop A-turizem
 • za leto 2018 prav tako: 625.00,00 EUR, od tega
  • 300.000 EUR za sklop A in
  • 325.000 EUR za sklop A-turizem

Višina sofinanciranja: do 45% upravičenih stroškov

Upravičeni stroški so:

 • stroški gradbenih in obrtniških del,
 • stroški nakupa objektov,
 • stroški nakupa strojev in opreme,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Upravičeni so stroški, ki nastanejo od oddaje vloge naprej. Projekti pa morajo biti zaključeni najkasneje do 23.10.2017, ter do 19.10.2018, če je investicija predvidena za leto 2018.

Rok prijave:  14.03.2017