ASI 2019 – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

 

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

 

Datum objave: 26.07.2019

 

Namen: Namen javnega povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019 je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

 

Predmet: Predmet javnega povabila je sofinanciranje izvedbe projektov ponudnikom z naslednjimi aktivnostmi:

SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;

SKLOP B: Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih:

  • B1 izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih (aktivnost ni
    sofinancirana),
  • B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
  • B3 usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja).

Aktivnost B1 – izdelavo načrta osebnega in poklicnega razvoja (v nadaljevanju NOPR) starejših zaposlenih so podjetja dolžna izvesti, ni pa sofinancirana s tem javnim povabilom.

Ponudba na JP ASI 2019 mora biti oddana za oba sklopa (sklop A in sklop B), razen v primeru, ko ima ponudnik zgolj enega zaposlenega ali v kolikor si ponudnik lahko strategijo izdela sam. Tak ponudnik ni upravičen do sofinanciranja stroškov sklopa A, ampak le do sofinanciranja stroškov aktivnosti sklopa B.

 

Cilji javnega povabila:

  • podpora podjetjem/ponudnikom pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših
    zaposlenih;
  • krepitev kompetenc starejših zaposlenih;
  • večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.

 

Skupna višina razpisanih sredstev: Skupna okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev za obdobje 2020 in 2021 je 10 mio EUR

 

Upravičenci: Upravičenci so vsa podjetja, ki so registrirana za opravljanje svoje dejavnosti v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah. Ciljna skupina, ki jo naslavlja javno povabilo, so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let. Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje, morajo biti na dan objave JP ASI 2019, tj. 26.7.2019, stari 45 let ali več. 

 

Upravičeni stroški: Stroški projekta, ki so upravičeni do povračila in se izplačajo ponudniku, so stroški zunanjih izvajalcev za izvedbo aktivnosti iz posameznega sklopa.

Sklop A

Upravičen strošek v okviru sklopa A je strošek svetovanja zunanjih izvajalcev za pripravo strategije, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto A v višini 500,00 EUR/svetovalni dan, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE A – svetovalni dan zunanjih svetovalcev.

Sklop B

Upravičeni stroški v okviru sklopa B so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto B v višini 30 EUR/uro/zaposlenega, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE B – ura usposabljanja na osebo in niso delno ali v celoti financirani iz drugih javnih sredstev, tj. iz drugega državnega, lokalnega vira ali vira Evropske unije.

 

Roki za prijavo: Ponudbo lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 od vključno 8.00 ure do najpozneje 30. 10. 2019 do vključno 23.59 ure.