Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

Javni razpis o podpori za ukrep 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Datum objave: 28.12.2012

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311-Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 7.000 EUR

Višina sofinanciranja: do vključno 60% priznane vrednosti naložbe.

Upravičenci:

Člani kmetijskega gospodinjstva, ki so:

 • fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki,
 • pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

Predmet podpore:

predmet podpore v okviru tega javnega razpisa so naložbe v :

 • proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnim znanjem na kmetiji;
 • proizvodne dejavnosti za predelavo proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi l Pogodbe o delovanju Evropske Unije (UL C št. 83 z dne 30. marca 2010, str.47);
 • področje C – Predelovalne dejavnosti

oddelek 13 Proizvodnja tekstilij,

oddelek 14 Proizvodnja oblačil,

oddelek 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov,

oddelek 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva.

oddelek 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,

oddelek 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov,

oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas,

oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov,

oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov (razen strojev, naprav in pododdelka 25.4 Proizvodnja orožja in streliva),

oddelek 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov,

oddelek 27 Proizvodnja električnih naprav,

oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav,

oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic,

razred 30.99 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil,

oddelek 31 Proizvodnja pohištva,

oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,

oddelek 33 Popravila in montaža strojev in naprav;

 • področje D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro

oddelek 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro;

 • prodajne dejavnosti na kmetiji po SKD

področje G – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil:  pododdelek 45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;

 • storitvene dejavnosti na kmetiji:

– področje I – gostinstvo (oddelek 55 in 56)

– Negostinske dejavnosti

– področje M-strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ( oddelek 75)

– področje P- izobraževanje (razred 85.10,  85.52 in 85.59)

– področje Q – zdravstvo in socialno varstvo (oddelek 86, 87, 88)

– področje S – druge dejavnosti (oddelek 95 in 96)

 

Upravičeni stroški:

 • gradbeno obrtniška dela;
 • stroški pridobivanja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti;
 • nakup nove opreme vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo;
 • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe

Rok prijave:

do vključno 28.2.2013