Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2013–2014


Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Datum objave: 23.11.2012

Namen: Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov z namenom spodbujanja, motivacije in proaktivnega delovanja posameznikov iz ranljivih družbenih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost. Namen je trajnostna krepitev človeškega kapitala in inovativno vlaganje v razvoj kadra.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 4.000.000,00 EUR

Višina sofinanciranja: Projekti bodo sofinancirani v višini do 100 % upravičenih stroškov.

Upravičenci: so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednji pogoj:

  • so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova za delovanje na področju kulture ter v svoje aktivnosti vključujejo vsaj eno od ranljivih družbenih skupin (dokazilo: prijavitelj mora k vlogi priložiti kopijo ustanovnega akta ali drugega ustreznega pravnega akta, iz katerega je razvidno neprofitno delovanje pravne osebe, delovanje na področju kulture in druga določila te alineje).

Upravičene dejavnosti so:

  • usposabljanje za krepitev zaposljivosti in s tem krepitev socialne vključenosti pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture,

  • usposabljanje pripadnikov ranljivih družbenih skupin za pridobitev znanj s področja menedžmenta kulturnih projektov,

  • razvoj gradiv in metodologij za usposabljanje na področju kulture za pripadnike ranljivih družbenih skupin, usposabljanje izvajalcev usposabljanj za ranljive družbene skupine,

  • zaposlitev pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture (npr. projektni menedžerji, organizatorji, moderatorji, animatorji, koordinatorji ipd.).

Upravičeni stroški so:

  • stroški plač,
  • stroški službenih potovanj,
  • stroški storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci in so potrebni za projekt,
  • stroški informiranja in obveščanja,
  • posredni (operativni) stroški.


Rok prijave: 27.12.2012