Eureka 2013

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2013

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Datum objave: 15.02.2013

Namen: Namen razpisa je omogočiti podjetjem in javnih raziskovalnih organizacijam iz Slovenije polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa Eureka. Namen je spodbujati udeležbo slovenskih podjetij in javnih raziskovalnih organizacij na vseh tehnoloških področjih programa Eureka in jim s sofinanciranjem za raziskovalno delo zagotoviti, da ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalnorazvojnimi trendi, kakor tudi s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru.

Prijavitelji lahko prijavijo projekte kot individualni projekt, ali pa v okviru ene izmed dveh strateških iniciativ znotraj iniciative Eureka, v okviru dežnikov (umbrellas) ali v okviru grozdov (clusters).

Predvidena višina nepovratnih sredstev:

Za nacionalno sofinanciranje  projektov Eureka je v letu 2013 predvidenih 400.000,00 EUR, v letu 2014 pa 1.000.000,00 EUR. Višina sredstev za ostala leta trajanja projektov je okvirno 1.000.000,00 EUR letno in bo odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev.


Višina sofinanciranja:

Sofinancira se projekte v višini do 40% ali 50% vrednosti slovenskega deleža v posameznem projektu. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja.


Upravičenci:

Vlagatelji po tem javnem razpisu so velika, srednje velika, mala in mikro podjetja ter javne raziskovalne organizacije.


Tehnološka področja programa Eureka:

– elektronika, IT in telekomunikacijska tehnologija;

– industrijska proizvodnja, materiali in transport;

– druga industrija;

– energija in energetika;

– kemija, fizika in eksaktna znanost;

– biološka znanost;

– poljedelstvo in kmetijstvo;

– prehrambena tehnologija;

– meritve in standardi in

– tehnologije za varstvo človeštva in okolja.


Upravičeni stroški so:

Upravičeni stroški se bodo priznali v vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalne-razvojne aktivnosti, ki so nastali in bili plačani v obdobju za izplačilo, in sicer do 50% za mikro, mala in srednje velika podjetja in 40% za javne raziskovalne organizacije in velika podjetja.

Upravičeni stroški so:

stroški osebja, raziskovalcev, tehnikov in ostalega podpornega osebja, kot je zaposleno na raziskovalnem projektu. Vključeni so vsi stroški bruto plač, dohodnine in drugih zakonsko določenih stroškov dela zaposlenih;

stroški instrumentov, opreme in zemljišč ter zgradb v obsegu ter za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu. Upošteva se zgolj amortizacija, ki se izračuna po stopnjah za obdobje trajanja projekta, v skladu zakonodajo.

stroške pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti, ki so bili kupljeni ali je bilo za njih pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni, kadar je bila transakcija opravljena med nepovezanimi strankami in ni temeljila na tajnem dogovoru, kot tudi stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za raziskovalno dejavnost. Ti stroški ne smejo presegati 30% vrednosti vložka posameznega partnerja v projekt  v posameznem obdobju poročanja.

režijski stroški (npr. stroški administracije projekta ter stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev) in ostali stroški delovanja (npr. stroške materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti in skupaj ne smejo presegati 20 % stroškov iz prvih treh alinej v posameznem obdobju poročanja.

 

Rok za prijavo:

Roka za oddajo vlog v letu 2013 sta 15. april in 9. september.