Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Javni poziv 76FS – PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

 

Razpisnik: Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

 

Datum objave: 21.06.2019

 

Predmet: Predmet javnega poziva so finančne spodbude  v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

 

Okvirna višina sredstev: 

  • višina sredstev za izplačilo nepovratnih sredstev in kritje stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 7.000.000,00 EUR,
  • višina razpisanih sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.

 

Upravičenci: Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

  • lokalne skupnosti,
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Upravičeni stroški so: Upravičeni strošek je nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A – toplotna izolacija fasade

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo

C – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva

E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe

F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe

G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja

H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah

J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave

K – optimizacija sistema ogrevanja

L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje

M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe

N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav

O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov

P – uvedba sistema upravljanja z energijo

R – ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu

S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

 

Nepovratna finančna spodbuda za ukrepe A-L je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

 

Višina sofinanciranja: 

  • višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % stroškov naložbe, brez DDV,
  • višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

 

Roki za oddajo: do porabe sredstev.