Nepovratna sredstva za Hrastnik, Radeče, Trbovlje 2017-2018

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ter ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2017 – 2018

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave: 24.03.2017

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče (v nadaljevanju: upravičeno območje), povezana z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote;
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
 • diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala; ali
 • bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju. Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev: Višina razpisanih sredstev po letih znaša 444.550,00 evrov za leto 2017 in 657.315,00 evrov za leto 2018 (skupaj 1.101.865,00 evrov za obe proračunski leti). Višina nepovratnih sredstev lahko znaša najmanj 10.000,00 evrov oziroma največ 500.000,00 evrov.

Upravičenci: vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev:

 • registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in
 • poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje;
 • ki imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto. V primeru, da se začetna investicija nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote (skladno s predmetom javnega razpisa), so upravičeni tudi tisti prijavitelji, ki bodo imeli na upravičenem območju registrirano podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje na dan izstavitve prvega zahtevka za izplačilo;
 • ki bodo investicijo izvedli na upravičenem območju;

 Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa strojev in opreme;
 • stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja;
 • stroški montaže opreme in strojev, v primeru, da so prikazani na istem računu kot nabavljena oprema in predstavlja sestavni del nabavljene opreme;

Obdobje upravičenosti:

 • do vključno 27.10.2017, če vlagatelj kandidira le za nepovratna sredstva za leto 2017;
 • do vključno 26.10.2018, če vlagatelj kandidira za nepovratna sredstva za leti 2017 in 2018 oziroma samo za leto 2018.

Višina sofinanciranja:

 • do 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja;
 • do 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
 • do 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 Višina nepovratnih sredstev lahko znaša minimalno 10.000 EUR in maksimalno 500.000EUR.

Rok za oddajo: 19.5.2017