II javni razpis – Ukrep 123

2. Javni razpis UKREPA 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Datum objave: 04.10.2013

Namen:Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 6.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: stopnja pomoči znaša do 50%  upravičenih stroškov.

Upravičenci: vlagatelji na ta javni razpis so lahko:

  • gospodarske družbe,
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • zadruge ali
  • zavodi.

Do podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za mikro podjetja.

Upravičeni stroški:

  • novogradnja, rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje nepremičnin;
  • stroški nakupa novih strojev, opreme in naprav;
  • stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in izpolnjevanjem obveznosti iz naslova tega javnega razpisa.

Rok prijave:

do vključno 27.11.2013