Javni razpis Interreg Slovenija-Madžarska

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg  V-A Slovenija-Madžarska

 

Razpisnik: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Datum objave: 18.08.2015

Predmet: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je: na eni strani postati privlačno območje za življenje, delo, naložbe, podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu in tako spodbujati razvoj celotne regije, ter na drugi strani vzajemno obravnavati in reševati tiste skupne probleme, ki zahtevajo skupne rešitve na ravni čezmejnega sodelovanja.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:
 • prednostna os 1: Privlačna regija
Prednostna naložba 6(c): Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine
 • prednostna os 2: Regija sodelovanja
Prednostna naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja medprebivalci in institucija.
Projektni predlog se lahko nanaša samo na eno od navedenih prednostnih osi in en specifični cilj programa, in sicer tudi v projektih, v katerih bi lahko nekatere dejavnosti sodile tudi v druge prednostne osi.

Vrednost razpisanih sredstev: 13.295.015,00 EUR

Višina subvencije: do največ  85% upravičenih stroškov

Upravičeni projekti:  V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000,00 EUR za prednostno os 1 in vsaj 20.000,00 EUR za prednostno os 2, ter manj kot 2.000.000,00 EUR zaprednostno os 1 in manj kot 350.000,00 EUR za prednostno os 2.

Trajanje projektov: Priporočeno trajanje projektov je 36 mesecev, projekti pa se morajo zaključiti najkasneje do 31. decembra 2022.
Programsko območje:
 • V Republiki Sloveniji:  regiji Pomurje in Podravje.
 • Na Madžarskem:  županiji Zala in Vas.
Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in eden iz Madžarske ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelo vanje), registriran v eni od sodelujočih držav, v kateri so člani iz obeh držav članic.

Upravičenci:

 • Lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/ustanove in njihove organizacije, npr. uprave nacionalnih/naravnih parkov, organi za upravljanje z gozdovi, kulturne ustanove, muzeji, lokalne akcijske skupine, organizacije, ki so kompetentne na področju transporta, itd.
 • Podjetja v državni lasti.
 • Nevladne organizacije, neprofitne organizacije (vključno s pravnimi osebami, ki so ustanovljene skladno z zasebnim pravom in imajo neprofitni status ter namen delovanja), turistična društva, organizacije za upravljanje s turističnimi destinacijami.
 • Cerkvene ustanove/organizacije na Madžarskem.
 • Zbornice in strokovna združenja.
 • Evropska združenja za teritorialno sodelovanje.

Upravičeni stroški:

 • Stroški osebja
 • Pisarniški in administrativni izdatki
 • Potni in na mestitveni stroški
 • Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
 • Izdatki za opremo
 • Izdatki za infrastrukturo in gradnje

Prijavni rok: Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016; razpis bo odprt do porabe sredstev.