Začetne investicije v Posočju

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Datum objave: 01.03.2013

Namen: predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro podjetjih v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje  v letu 2013 znaša okvirno 416.647,00 EUR.

 

Višina sofinanciranja:  za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo vlagatelji z investicijami, katerih celotna vrednost upravičenih stroškov je višja kot 10.000 EUR in bodo zaključene najkasneje do 31.12.2015. Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne sme preseči 50.000 EUR.

Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:

  • 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro podjetja,

  • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta, ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati, vključno s pomočjo po pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379)) in individualnih pomočeh.

Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.


Upravičenci: so mikro podjetja in samostojni podjetniki registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12 in 57/12) ter zadruge in zadružne zveze registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09-UPB2).


Upravičeni stroški so:

–       nakup zemljišč,

–       gradnja in nakup objektov,

–       nakup strojev in opreme,

–       nakup nematerialnih naložb


Rok prijave:

do vključno 02.04.2013