Invest. dokumentacija

Skladno z  Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, nudimo kvalitetno in ugodno izdelavo investicijske dokumentacije

Glede na ocenjeno investicijsko vrednost ter fazo investicijskega projekta, izdelujemo različne vrste investicijske dokumentacije:

  • Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
  • Dopolnitev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (dDIIP),
  • Investicijski program (IP),
  • Novelacija investicijskega programa (nIP),
  • Predinvesticijska zasnova (PIZ),
  • Študija izvedljivosti (ŠI),
  • Študija izvedbe nameravane investicije,
  • Poročilo o izvajanju investicije,
  • Poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov investicije,
  • Analiza stroškov in koristi (cost-benefit analize, CBA analiza).

Investicijsko dokumentacijo lahko prilagodimo zahtevam in metodologijam javnih razpisov/pozivov ali drugih finančnih virov (posojila ipd.), kadar z investicijo kandidirate za pridobitev dopolnilnih virov financiranja. 

Zagotovite si kakovostne storitve na področju priprave investicijske dokumentacije ob pomoči kompetentnih in izkušenih strokovnjakov.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu  ali osebno v naših poslovnih prostorih.