Izgradnja velikih namakalnih sistemov

IV. javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 3 Izgradnja velikih namakalnih sistemov


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije.

Datum objave: 28.12.2012

Namen: Predmet javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 125 je izgradnja velikih namakalnih sistemov.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 10.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: 100% upravičenih stroškov.

Vlagatelji: so  pravne osebe, ki jih lastniki zemljišč, prihodnjega ali obstoječega namakalnega sistema pooblastijo za vodenje, izgradnjo in upravljanje naložbe za čas trajanja dejavnosti, ki je predmet podpore. Vlagatelj prevzema tudi obveznosti in dolžnosti upravičenca in končnega prejemnika sredstev iz Uredbe PRP.

Upravičeni stroški:

  • investicijski stroški:

stroški materiala in del, potrebnih za pripravo izgradnje, geodetska dela ter izvedbo izgradnje namakalnega sistema, stroški odkupa zemljišč za skupne objekte oziroma infrastrukturo (črpališča, transformatorske postaje, vodni zbiralniki). Stroški odkupa

zemljišč so omejeni do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov;

  • splošni stroški

–  stroški izvedbe študij, meritev in poskusnih črpanj, potrebnih za pridobitev vodne pravice;

–  stroški za pripravo projektne, investicijske in tehnične dokumentacije, opredeljene v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji (dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma za druga potrebna soglasja in dovoljenja določena z razpisom in razpisno dokumentacijo);

– stroški izvedbe javnega razpisa za izgradnjo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila;

– stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji;

stroški nadzora.

Rok prijave:

do vključno 27.2.2013