Izobraževanje v Posočju

Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013


Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Datum objave: 01.03.2013

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013 v obliki  nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem za:

–  izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje formalne            izobrazbe od sedanje),

usposabljanje zaposlenih (ki se nanaša na pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti).


Predvidena višina nepovratnih sredstev: višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago v letu 2013, znaša okvirno 100.000 EUR. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki MGRT 116610 – Razvojna pomoč Posočju.


Višina sofinanciranja:  skupna vrednost pomoči za posamezen projekt je  do 100 % vrednosti upravičenih stroškov.

Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, ne bo mogla  preseči 10.000 EUR. V primeru, da sredstva iz javnega  razpisa niso porabljena v celoti, se lahko upravičencu  dodelijo višja sredstva (ostanek se enakomerno porazdeli med upravičence).

 

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe (velika, srednja, mala in mikro podjetja) in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12 in 57/12).


Upravičeni stroški so: upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:

– stroški izobraževanj in usposabljanj,

– potni stroški oseb, ki se izobražujejo in usposabljajo na odobrenih izobraževanjih in usposabljanjih,  s tem, da njihova višina ne sme presegati 10 % upravičenih stroškov vseh odobrenih izobraževanj oziroma usposabljanj skupaj.


Rok prijave:

do vključno 17.05.2013