Javni poziv za vavčerje, ki se nanašajo na POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI

Javni poziv za vavčerje, ki se nanašajo na POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI

 

Podjetja bodo v okviru vavčerjev za internacionalizacijo lahko pridobila:

 • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, 
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, 
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, 
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.  

 

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS)

 

Datum objave: 22.02.2019

 

Upravičenci: Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:

 • imajo sedež v Republiki Sloveniji, 
 • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
 • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
 • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)

 

VAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIH

 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje širše prepoznavnosti MSP, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih.

 

Upravičeni stroški: Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe (dveh udeležencev s strani MSP) na mednarodnem forumu in sicer:

 • stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma;
 • stroški prevoza – to so stroški letala in/ali vlaka za udeleženca in/ali avtobus;
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.

Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v MSP.

 

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje bo v višini največ 60 %.

 

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

 

Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023.

 

 

VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO

 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacij (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij in bilateralnih srečanj s podjetji (B2B).

 

Upravičeni stroški:  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije (GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja), so podrobneje specificirane v pozivni dokumentaciji in sicer:

 • stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini,
 • stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali službenega vozila med državama za udeleženca (za službeno vozilo se prizna kilometrina nad 150 km po veljavni Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo z dne 1. januar 2007),
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka;
 • Stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).

Stroški se lahko uveljavljajo samo za enega udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v podjetju.

 

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje bo v višini največ 60 %.

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

 

Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023.

 

 

VAVČER ZA SKUPINSKE PREDSTAVITVE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINI

 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva, da se udeležijo organiziranih skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, da predstavijo svoje izdelke in storitve, pridobijo nove poslovne kontakte, povečajo možnosti za sklepanje poslov in spoznajo svojo konkurenco ter trende v posamezni panogi in tako izboljšajo svojo konkurenčno prednost ter možnosti za povečanje dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija.

 

Upravičeni stroški:  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen MSP (v okviru skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmu v tujini).

Postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora zajema:

 • oblikovanje oz. design sejemske stojnice (projekt oblikovanja in priprava renderjev),
 • postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema, avdio video oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije),
 • prevoz eksponatov oziroma logistika.

Upravičeni stroški se lahko uveljavljajo samo za tiste mednarodne sejme v tujini, na katerih SPIRIT Slovenija organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva in za katere je prijavitelj pred oddajo vloge prejel iz strani SPIRIT Slovenija potrditev, da je vključen med razstavljavce skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva (ki jo je prejel na osnovi oddane prijave na javno povabilo SPIRIT Slovenija) na sejmu v tujini, za katerega uveljavlja upravičene stroške. Seznam teh sejmov letno objavi javna agencija SPIRIT Slovenija na svoji spletni strani (seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini). SPIRIT Slovenija z javnim povabilom povabi zainteresirana podjetja, da se prijavijo (za udeležbo). Stroški, ki jih krije SPIRIT Slovenija – to so stroški neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih priključkov in vpisa v katalog – niso upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

 

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje bo v višini največ 60 %.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

 

Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023.