Javni razpis DOLB 3

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Datum objave: 1.7. 2011; datum objave podaljšanja razpisa: 13.12.2013

Namen: Dodelitev nepovratnih finančnih spodbud za izvedbo projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Upravičene investicije za pridobitev nepovratnih sredstev so:

 1. izgradnja sistemov DOLB s kotlovsko kapaciteto največ do 20 MW;
 2. razširitev omrežja pri obstoječem DOLB, oziroma daljinskem sistemu, ki uporablja geotermalno energijo,z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
 3. izgradnja mikro sistemov DOLB v Sloveniji.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 17.100.000 EUR za obdobje 2012 do 2015

Višina sofinanciranja:

 • 30% za velika podjetja,
 • 40% za srednja podjetja,
 • 50% za mala in mikro podjetja.

Upravičenci:

Vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)  ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.

Upravičeni stroški:

 1. stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
 2. stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
 3. stroški nakupa objektov (za namen investicije);
 4. stroški solarnega sistem, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema. Stroški solarnega sistema lahko znašajo največ 350 € na m2 površine sistema s ploščatimi sprejemniki in največ 500 € na m2 površine sistema z vakumskimi sprejemniki.
 5. stroški storitev strokovnega nadzora gradnje.

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 06. 03. 2014.