Javni razpis “Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov”

Javni razpis “Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov”

 

Razpisnik: SPIRIT Slovenija

 

Datum objave: 31.05.2019

 

Predmet:  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

 

Predvidena višina sredstev:  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000 EUR (okvirna višina sredstev na leto je 1.175.000 EUR).

 

Upravičenci:  Upravičenci so MSP-ji:

  • ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali  
  • širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Sedež prijavitelja je v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

 

Upravičeni stroški so: Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih: 

Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora,  stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve  in stroški opreme

Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;

  • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
  • storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
  • ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
  • prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
  • svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
  • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja – v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

 

Višina sofinanciranja: 

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000 EUR in ne višja od 100.000 EUR.

 

Roki za oddajo: 1.rok: 30. 9. 2019; 2. rok: 30. 9. 2020; 3. rok: 30. 9. 2021; 4. rok: 30. 9. 2022