Javni razpis PETROLURE/2013/R3

Javni razpis PETROLURE/2013/R3

 

Razpisnik: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Datum objave: 25.10.2013

Namen: Podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 119.791 EUR

Višina sofinanciranja: stopnja pomoči znaša od 30% do 50%  upravičenih stroškov.

Upravičenci: vlagatelji na ta javni razpis so lahko:

 • občine, ki imajo v skladu s 66. členom Energetskega zakona za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan lokalni energetski koncept;
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);
 • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški:

 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
 • sistemi za izkoriščanje odpadne toplote;
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju;
 • izvedba energetskih pregledov;
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP;
 • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju;
 • oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.

Rok prijave:

do vključno 15.11.2013