Javni razpis URE-GEN-I-2013-4

Razpisnik: GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

Datum objave: 12.12.2013

Namen: Dodelitev nepovratnih finančnih spodbud za izvedbo investicij, ki povečujejo energetsko učinkovitost,v zasebnem industrijskem in storitvenem sektorju.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 100.000 EUR

Višina sofinanciranja:

  • od 30% do 50%, glede na velikost podjetja oziroma
  • maksimalno 94,00 €/MWh doseženega letnega prihranka energije

Upravičenci:

Vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)  ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.

Upravičeni stroški:

  1. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
  2. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;
  3. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
  4. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
  5. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
  6. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
  7. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
  8. Izvedba programov informiranja in ozaveščanja.

 

Rok prijave: prvi rok 17. 12. 2013, zadnji 20. 12. 2013.