Javni razpis za Pomurje 2016

8. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017

 

Razpisnik:Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave: 18.03.2016

Predmet: je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetno investicijo.

Višina razpisanih sredstev: je 6.000.000,00 evrov, od tega za

 • sklop A: 250.000,00 evrov za leto 2016 in 250.000,00 evrov za leto 2017
 • sklop B:  2.750.000,00 evrov za leto 2016 in 2.750.000,00 evrov za leto 2017.

Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora biti:

 • za sklop A; najmanj 10.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 50.000,00 evrov.
 • za sklop B; najmanj 50.000,01 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 800.000,00 evrov.

 Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah, razen pravnih oseb v javni lasti, in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej (v nadaljevanju: upravičeno območje).

 

Upravičeni stroški so:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 • gradbena-obrtniško-inštalacijska dela,
 • nakup objektov in zemljišč.

Roki za oddajo: Rok za prijavo je 09.04.2016