JAVNI RAZPIS ZA »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«

Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Datum objave: 30.06.2017

Predmet razpisa: je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Upravičena področja raziskav in razvoja:

 1. Pametna mesta in skupnosti
 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 4. Trajnostna pridelava hrane
 5. Tovarne prihodnosti
 6. Zdravje – medicina
 7. Mobilnost
 8. Razvoj materialov kot končnih produktov

Posebni pogoji za kandidiranje za prijavitelje in vse konzorcijske partnerje:

 • Podjetje prijavitelja / konzorcijskega partnerja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge
 • Prijavitelj / konzorcijski partner mora imeti delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let glede na datum oddaje vloge za posamezno odpiranje nad 30 %

Upravičeni stroški:

 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (pogodbene raziskave)
 • Investicije v neopredmetena sredstva (stroški znanja in patentov)
 • Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. Uveljavljajo se v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.

Skupna vrednost upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev in investicij v neopredmetena sredstva ne sme presegati 30 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov: vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.

Intenzivnosti pomoči:

 • velika podjetja: do 25 %
 • srednje velika podjetja: do 35 %
 • mikro in mala podjetja: do 45 %

Čas trajanja izvedbe projekta: do 24 mesecev.

Vrednost razpisanih sredstev za dodelitev v letu 2017: 30.000.000,00 EUR. Ker pomeni, da bo lahko podprtih več kot 100 projektov, ki izpolnjujejo pogoje razpisa.

Rok za oddajo vlog na MGRT: 

 • 26.9.2017 za prvo odpiranje;
 • 11. 05. 2018 za drugo odpiranje;
 • 24. 09. 2019 za tretje odpiranje.