JR lesarstvo 3.0.

Javni razpis spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave: 14.12.2018

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Predvidena višina sredstev: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago znaša:

 • 2.752.543,87 EUR za leto 2019
 • 2.802.157,17 EUR za leto 2020

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti v oddelku C16 ali C31;
 • so v letih 2016 in 2017 ustvarjala promet iz dejavnosti C16 ali C31;
 • so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu pred 1.1.2016;
 • dosegajo vsaj bonitetno oceno D2, objavljeno na spletnem portalu GVIN;
 • dosegajo delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev oz. skupni pasivi v enem od zadnjih dveh let (2016 ali 2017) nad 25%;
 • izkazuje v bilanci uspeha na dan 31.12.2017 povprečno najmanj 2,00 zaposleni osebi po delovnih urah. 

Upravičeni stroški so: 

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb);
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20% celotnih upravičenih stroškov; 
 • stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od oddaje vloge do 30.09.2020. 

Višina sofinanciranja: 

Velikost podjetja Kohezijska regija vzhodna slovenija Kohezijska regija zahodna slovenija 
Srednja največ 35% največ 20%
Mikro in mala največ 45% največ 30%

Roki za oddajo: 20.02.2019