Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji

Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva  v Pomurski regiji

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Datum objave: 28.11.2013

Namen: Sofinanciranje večletnih projektov, ki bodo izkazovali trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Projekti morajo razvijati tržne dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) in prispevati k ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela, ter krepiti inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih gospodarskih, okoljskih in drugih problemov.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 600.000 EUR v letu 2014 in 600.000 EUR v letu 2015, skupaj 1.200.000 EUR

Višina sofinanciranja: največ 200.000 EUR na projekt

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so registrirana kot socialna podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11- v nadaljevanju ZSocP), in imajo sedež podjetja ali podružnico v eni izmed naslednjih občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.

Upravičeni stroški:

a) stroški dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin:bruto plača, regres za letni dopust, malica in prevoz na delo in iz dela,
b) stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, do 50% vseh upravičenih stroškov. Nakup strojev in opreme je upravičen le v primeru, da je le-ta utemeljen in nujno potreben za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva.

V obdobju od datuma izdaje sklepa o dodelitvi sredstev za sofinanciranje projekta do najkasneje 25.10. 2015

 

Rok prijave: 10.01.2014 do 12. ure