Brez kategorije

Financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa-B2 2018 Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 14.12.2018 objavila Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce...

Nepovratna sredstva za večje začetne investicije na problemskih območjih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih. Na voljo so nepovratna sredstva...

Sredstva za energetske sanacije

6. november 2018 | Rubrika: Brez kategorije

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, med drugim tudi za nakup nove tehnološke opreme Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) nudi podjetjem finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in...

Ugodno financiranje preko SID banke    SID banka nudi programe neposrednega financiranja za mala in srednje velika podjetja, na področjih tržnih vrzeli, kamor sodijo  internacionalizacija, tehnološki razvoj, raziskave in inovacije,...

Odprl  se je javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva za naložbe na področju proizvodnje polproizvodov v lesarstvu. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti. To so lesne plošče vseh vrst,...

Ponovno je objavljen javni razpis, ki nudi nepovratne spodbude za naložbe na področju predelave kmetijskih proizvodov. PODUKREP 4.2.: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  za leto 2018 Razpisnik:...

Napoved razpisov za leto 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V grobi oceni je s strani MGRT za leto 2018 obljubljeno več kot 400 milijonov evrov sredstev, od tega okvirno 100 milijonov v obliki nepovratnih...

Obveščamo vas, da je SID banka spremenila nekatere pogoje kreditiranja na področju kapitalskega utrjevanja podjetij. Kredit se lahko po novem odobri tudi podjetjem, katerih razmerje med kapitalom in viri sredstev, ki sem jim pripiše višina...

Obveščamo vas, da  se bliža rok za oddajo vlog na javni razpis "SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2". Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja razvojno raziskovalnih projektov podjetij ali...

Objavljen je javni razpis za nepovratna sredstva na področju prve stopnje predelave lesa. Upravičenci: Do podpore so upravičene gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki...

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na problemskih območjih. Značilnosti mikrokredita: – posamezno podjetje lahko zaprosi za največ dva mikrokredita do skupne vrednosti...

Samo do 7. novembra je odprt javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva podjetjem (MSP) v višini do 40.000 EUR za zagon dejavnosti v problemskih območjih z visoko brezposlenostjo, s ciljem izboljšati poslovanje in konkurenčnost podjetja na domačih in...

Samo do konca meseca avgusta je odprt javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva v višini med 30% in 50% za investicije na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov. Več o razpisu si lahko preberete...

Razvojno naravnana podjetja lahko zaprosite za sofinanciranje razvoja novega ali bistveno izboljšanega izdelka, storitve ali procesa. Višina sofinanciranja znaša do 45% upravičenih stroškov.  Več o razpisu lahko preberete...

Podjetja, ki so locirana na enem izmed problemskih območij Maribora z okolico, Pomurja, Pokolplja, Hrastnika, Radeč in Trbovlj, imajo še vedno možnost dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita Slovenskega podjetniškega sklada v višini do...