Nepovratna sredstva za agromelioracije na komasacijskih območjih

Javni razpis za ukrep 125: agromelioracije na komasacijskih območjih

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Datum objave: 20.06.2014

Namen:  dodelitev podpore za izvedbo agromelioracije na komasacijskih območjih.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 1.500.000  EUR

Višina sofinanciranja: 100%  upravičenih stroškov. Najnižji znesek pomoči znaša 20.000 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči pa do vključno 600.000 EUR na vlogo. Za projekte, pri katerih vrednost presega 600.000 EUR upravičenih stroškov, mora razliko do celotne vrednosti projekta vlagatelj zagotoviti sam

Vlagatelji:

  • občine, v katerih se izvaja večinski del agromelioracije in jih lastniki zemljišč pooblastijo za vodenje investicije.

Upravičeni stroški:

1. stroški izvedbe projekta:

  • stroški izvedbe agromelioracije (pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska dela in zaključna dela),
  • stroški nakupa, prevoza ter montaže gotovih elementov (npr. betonske cevi, drenažne cevi) ali
  • stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del)
  • nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do 30.6.2015.

2.  splošni stroški:

  • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, do vključno 20 odstotkov upravičenih stroškov projekta: študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava ostale dokumentacije, ki je potrebna za uvedbo agromelioracije, priprava idejnih projektov, stroški strokovnih sodelavcev pri pripravi in izvedbi agromelioracije, stroški, nastali v zvezi s pripravo popisa del s predizmerami in ovrednotenjem agromelioracije, opredeljene v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične dokumentacije, opredeljene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, stroški projektne in investicijske dokumentacije, stroški priprave ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, stroški izvedbe javnega razpisa za izvedbo agromelioracije v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški strokovnih mnenj o načrtovanih in izvedenih agromelioracijskih delih, stroški nadzora.
  • nastali od 1. januarja 2007 do 30.6.2015.

Rok prijave: do vključno 25.07.2014