Produktivne naložbe v ribogojstvo

Produktivne naložbe v ribogojstvo

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije (MKO)

Datum objave: 21.2.2014

Namen: dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v vzrejo vodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi, naložbe v nove ribogojnice ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih ribogojnic.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 1.414.800 EUR

Višina sofinanciranja: stopnja pomoči znaša do 60%  priznane vrednosti naložbe. Najmanjši znesek dodeljene podpore je 3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene podpore je 1.000.000 EUR na vlogo.

Upravičenci: vlagatelji na ta javni razpis so lahko mikro in mala podjetja, ki so v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje ribogojske dejavnosti, kot:

 • gospodarske družbe,
 • zadruge,
 • samostojni podjetnik posameznik,
 • zavodi, ki imajo tržno dejavnost ter
 • nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški:

 • stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to je ribogojnih bazenov, ribnikov, kletk,  sistemov za gojenje školjk, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov namenjenih za ribogojske namene (vključno s prodajalno rib iz lastne proizvodnje znotraj ribogojnega objekta),
 • nakup pripadajoče opreme za ribogojsko proizvodnjo in opremo v prodajalni,
 • nakup pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje ribogojske proizvodnje,
 • nakup opreme za transport živih ribogojskih proizvodov,
 • nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila, prikolice), za transport živih ribogojskih proizvodov iz lastne vzreje,
 • nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo izključno za potrebe ribogojstva na morju,
 • nakup zemljišč za ribogojnico, ki ne presega 10% priznane vrednosti naložbe,
 • nakup in postavitev zaščitnih mrež, nadstreškov proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje plenilcev v naravi,
 • naložbe v sisteme za zmanjšanje onesnaževanja iz ribogojnic s pripadajočo opremo,
 • naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo,
 • nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka in kvalitete vode ter bogatenje vode s kisikom,
 • splošni stroški za izvedbo projekta, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta v obsegu do 12% priznane vrednosti naložbe, kot so: honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti, stroški nadzornikov del ter stroški izdelave vloge.

Upravičeni so stroški, nastali vključno od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Razen za splošne stroške  in stroške nakupa zemljišča, ki so nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje. Podrobnejša opredelitev stroškov je dosegljiva na spletni strani MKO.

Rok prijave: do porabe sredstev.