Nepovratna sredstva za prvi lastniški prevzem kmetije

Javni razpis za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Rebublike Slovenije.

Datum objave: 06.06.2014

Namen: predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 10.000.000  EUR

Višina sofinanciranja: je odvisna od izpolnjevanja pogojev in doseženih točk.

Upravičenci: vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj na dan oddaje vloge:

1. biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev;
2. biti starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki je dopolnil 40 let v letu oddaje vloge na javni razpis;
3. mora postati lastnik kmetije, ki obsega najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin ali biti lastnik

a)     1000 pitancev perutnine v turnusu, 200 puranov v turnusu, 400 nesnic,

b)    50 plemenskih samic oz. 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso,

c)     6 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) za vzrejo istovrstnih živali ali

d)     40 čebeljih družin.

4. vlagatelj, ki ima del svojih zemljišč izven območja Republike Slovenije in zaradi tega ne izpolnjuje vstopnega kriterija 3ha PKP, v vlogi na javni razpis, izkazati primeren bruto prihodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti. Vlagatelj mora postati nosilec in lastnik kmetije, ki obsega kmetijska in gozdna zemljišča v Republiki Sloveniji. V tem primeru mora imeti vlagatelj na prevzeti kmetiji stalno ali začasno prebivališče.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetijsko gospodarstvo:

  • kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
  • kmetijsko gospodarstvo za pridobitev sredstev v letu objave javnega razpisa vložiti zbirno vlogo,
  • bruto prihodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne  dejavnosti je v letu 2013 znašal vsaj 9.403,52 EUR.

 

Rok prijave:

do porabe sredstev