KORONAVIRUS – RAZPISI

JAVNI RAZPISI ZA BLAŽENJE POSLEDIC KORONAVIRUSA

(zadnja sprememba 31. 3. 2020 ob 17:35)

Na tej strani lahko spremljate ažurirane informacije o objavljenih in napovedanih javnih razpisih za blaženje posledic koronavirusa.

Dodane so tudi primerjave med sorodnimi razpisi in naši nasveti.

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami  pripravil ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bo uvedeni novi likvidnostni krediti. Predvideni paket ukrepov skupaj je trenutno načrtovan v višini 115 milijonov EUR.

SID BANKA

Skupaj z MGRT bo SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov.
S temi sredstvi bo predvsem reševala likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah. Pokrivala bo zlasti segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio EUR.

Kot naš prispevek blaženju posledic krize vlagateljem teh vlog nudimo brezplačno svetovanje, hkrati pa vam bomo vložno dokumentacijo pripravili po znižanih cenah!

Radi vas sprejemamo osebno v naših poslovnih prostorih v Celju, vendar bo, glede na odsvetovana nenujna službena potovanja, trenutno bolj smiselna uporaba drugih komunikacijskih kanalov, kot sta modri številki 040 200 358 ali 040 642 239 oziroma preko elektronske pošte: koronavirus@anaplus.eu, lahko pa se na nas obrnete tudi digitalno preko LinkedIn profila, da vas dodamo na seznam interesentov.


OSTALE NOVICE

Odlog plačila obstoječih kreditov preko ali ob pomoči javnih razpisov Slovenskega podjetniškega sklada. Za obstoječe kredite ob pomoči razpisa P1 plus in mikrokredite preko razpisa P7, P7R lahko zaprosite za moratorij.

Sprejet 1. protikoronski paket ukrepov. Podrobnosti lahko preberete TUKAJ.

1.Delodajalci bodo oproščeni plačila prispevkov (zdravstvenih in pokojninskih) v aprilu in maju za tiste delavce, ki delajo; prispevke pokrije država.

2. Za delavce na čakanju, v celoti 80% delavčeve plače pokrije država; prav tako poravna strošek socialnih prispevkov.

3. Redno zaposlenim, ki dejansko delajo in so nadpovprečno izpostavljeni ter katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, lahko delodajalci izplačajo 200 evrov dodatka. Dodatek bo oproščen vseh davkov in prispevkov.

4. Za dolžnike kreditnih ali drugih obveznosti, sklenjenih na podlagi zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, je predviden odlog plačila obveznosti iz kreditne ali druge pogodbe za 12 mesecev.

5. Tudi za kreditojemalce, ki najemajo kredit pri SPS (Slovenski podjetniški sklad) ali Regionalnem razvojnem skladu iz Ribnice, lahko velja odlog plačila za 12 mesecev.

6. Če je upnik javni organ, se rok plačila lahko podaljša za 60 dni; navedeni rok ostane v veljavi še eno leto po razglasitvi konca epidemije.

7. Samozaposlenim bo omogočena izredna finančna pomoč za 3 mesece (350 evrov za marec, če bodo dokazali upad prihodka vsaj za 25% glede na februar 2020 in 700 evrov za april in maj, če bodo dokazali 50% upad dohodka glede na februar 2020). Stanje prizadetosti bodo morali dokazati z izjavo, ki jo bodo morali predložiti FURSU do 31. maja elektronsko preko e-davkov. Država bo krila tudi vse prispevke za socialno varnost; če se bo izkazalo, da izjava upravičenca o zmanjšanju dohodkov ni resnična, bo moral prejemnik vrniti trikratnik izplačila skupaj z zamudnimi obrestmi.

8. Predvidena je oprostitev akontacije dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020.

SID banka, MGRT in SVRK preučujejo v okviru Sklada skladov možnost vplačila dodatnih sredstev za namen povečanja finančnega instrumenta evropske politike mikroposojil, ki se izvajajo peko SPS in Primorske hranilnice Vipava, pripravljajo tudi uvedbo portfeljskih garancij.

Slovenski regionalni razvojni sklad bo podjetjem omogočil, da bodo dražje kredite zamenjala za cenejše in dolgoročnejše.

Dne 20. 3. 20., je FURS objavil 10 ukrepov na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa, tudi enega (št. 8) za samozaposlene ter podaljšal rok za oddajo davčnih napovedi DDPO in DohDej do 1. 6. 2020 za vse, ki še niste oddali napovedi!

Ministrstvo za Finance in FURS pripravlja rešitve, s katerimi se bodo za podjetja in podjetnike finančne posledice epidemije ublažile: podaljšali se bodo roki za predložitev obrazcev in druge dokumentacije, omogočil se bo odlog plačila določenih finančnih obveznosti.

Javna agencija SPIRIT pa med drugim nudi enotno informacijsko točko ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19.