Krediti in garancije v okviru regijske garancijske sheme v Podravski regiji

Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje

 

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija p.o.

Datum objave: 12.06.2015

Predmet: Predmet javnega razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje za bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami:

 • Banka Celje d.d.
 • Banka Sparkasse d.d.
 • BKS Bank AG bančna podružnica
 • Delavska hranilnica d.d.
 • Hranilnica Lon d.d.
 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 • Nova Kreditna banka Maribor d.d.
 • Nova Ljubljanska banka d.d.

Upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v upravičenem območju: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna občina Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

Upravičeni stroški so:

 • materialne investicije: nakup nove tehnološke opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
 • nematerialne investicije: nakup patentne pravice, licence, blagovne znamke ali prenos nepatentiranega tehničnega znanja.
 • obratna sredstva: do 20% odobrenega kredita.

Finančni pogoji kredita

 •  najnižji znesek kredita je 8.000 eur, najvišji 150.000 eur,
 • obrestna mera je odvisna od banke in znaša 6 mesečni eueribor + 1,95% do 2,85%,
 • doba vračanja je do 8 let,
 • moratorij je možen do 12 mesecev,
 • prijavitelj zavaruje prejet kredit z garancijo MRA in drugimi oblikami zavarovanja (menice, hipoteka,…),
 • rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe,
 • prijavitelj naprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritivi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,
 • vlaganje v obratna sredstva lahko znaša največ 20% odobrenega kredita.

Dodatni pogoji:

Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije MRA ne more biti predmet dopolnitve vloge. Podjetja se morajo včlaniti v izvajanje garancijske sheme, ki se plača kot enkratna pristojbina v višini 100,00 eur za mikro in mala podjetja ter 150,00 eur za srednje velika podjetja.

 

Roki za oddajo: Rok za prijavo je odprt od 19.06.2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev.