Krediti in garancije v okviru regijske garancijske sheme v Podravski regiji 2016

Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje

 

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija p.o.

Datum objave: 11.03.2016

Predmet: Predmet javnega razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje za bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami:

 • Abanka d.d.
 • Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
 • Banka Sparkasse d.d.
 • Hranilnica Lon d.d.
 • NLB d.d.
 • Nova KBM d.d.

Upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo sedež podjetja in njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna občina Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

Upravičeni stroški so:

 • materialne investicije: nakup nove tehnološke opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
 • nematerialne investicije: nakup patentne pravice, licence, blagovne znamke ali prenos nepatentiranega tehničnega znanja.
 • obratna sredstva
 • stroški najema poslovnih prostorov in opreme
 • stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja
 • stroški izdelave dokumentacije

Finančni pogoji sodelujočih bank :

 •  najnižji znesek kredita je 8.000 eur, najvišji 150.000 eur,
 • obrestna mera je odvisna od banke in znaša 6 mesečni eueribor + 1,92% do 2,40%,
 • doba vračanja je do 8 let,
 • moratorij je možen do 12 mesecev,
 • prijavitelj zavaruje prejet kredit z garancijo MRA in drugimi oblikami zavarovanja (menice, hipoteka,…),
 • rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe,
 • prijavitelj naprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritivi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,

Kreditni pogoji so dostopni TUKAJ

 

Dodatni pogoji:

Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije MRA ne more biti predmet dopolnitve vloge. Podjetja se morajo včlaniti v izvajanje garancijske sheme, ki se plača kot enkratna pristojbina v višini 100,00 eur za mikro in mala podjetja ter 150,00 eur za srednje velika podjetja.

 

Roki za oddajo: Rok za prijavo je odprt od 16.04.2018 od 14. ure dalje oz. do porabe sredstev.