LIFE 2014-2020

PROGRAM LIFE 2014-2020

 

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 11. decembra 2013 sprejela Uredbo  št. 1293/2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE).

 

Program LIFE predstavljata dva podprograma:

 • Podprogram za okolje:
  • Okolje in učinkovita raba virov (ENV)
  • Narava in biodiverziteta (NAT, BIO)
  • Okoljsko upravljanje  in informiranje (GIF)
 • Podprogram za podnebne ukrepe:
  • Blažitev podnebnih sprememb (CMM)
  • Prilagajanje podnebnim spremembam (CCA)
  • Upravljanje in informiranje o podnebnih spremembah (GIC)

Cilji programa:

 • prispevati k učinkovitejši rabi virov, nizkoogljičnemu in podnebno prilagodljivemu gospodarstvu; varovati in izboljšati okolje; ustaviti zmanjševanje biodiverzitete, varovati ekosisteme ter, še zlasti, omrežje Natura 2000;
 • izboljšati razvoj, izvajati in uveljavljati okoljsko in podnebno politiko in zakonodajo EU;
 • integrirati in vpeljevati okoljske in podnebne cilje v druge politike EU;
 • izboljšati okoljsko in podnebno upravljanje;
 • izvajati 7. okoljski akcijski program.

Višina razpisanih sredstev: 3,4 miljarde EUR za programsko obdobje 2014-2012

Višina sofinanciranja:  60% – 100%, odvisno od tematike projekta

Upravičenci: mala in srednja podjetja, nevladne organizacije, javne uprave, dejavne na področju okolja in podnebne zaščite

Upravičeni projekti (teme):

 • Tradicionalni (najboljše prakse, predstavitveni, pilotni)
 • Integrirani
 • Tehnična pomoč
 • Povečanje zmogljivosti
 • Pripravljalni