Mikrokrediti – P7 2017

P7R 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja 

 

Razpisnik: Javni sklad RS za podjetništvo (SPS)

Datum objave: 20.01.2017

Predmet:  Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:   5. mio EUR, od tega:

 • 4.000.000 EUR kreditov za MSP-je 5+ (podjetja registrirana več kot 5 let od dneva vložitve vloge),
 • 1.000.000 EUR kreditov za mlade MSP-je (podjetja registrirana manj kot 5 let od dneva vložitve vloge).

Upravičenci:  Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Posebni pogoji, ki jih morajo ob prijavi izpolnjevati upravičenci:

 • podjetje mora imeti vsaj 1 zaposleno osebo za polni delovni čas,
 • imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila vsaj SB7,
 • poravnane davčne obveznosti,
 • imeti zagotovljen trg,
 • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti (podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot povečanje prihodkov,števila zaposlenih, dobička, dodane vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj ali uvedba novih proizvodov instoritev ali njihovo izboljšanj).

Višina mikrokredita: od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Podjetja lahko po razpisu pridobijo največ 2 kredita. Odobritev kreditov je lahko v istem ali različnem odpiranju razpisa.

 

Pogoji mikrokredita:

 • Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 • Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1,25
 • Fiksna obrestna mera : 1,4%
 • Ročnost kredita: od 12 do 60 mesecev z možnostjo 6 mesečnega moratorija

Upravičeni stroški:

 • izdatki za materialne investicije,
 • izdatki za nematerialne naložbe,
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za nakup storitev,
 • izdatki za plače (največ 50% zneska kredita).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev

 

Roki za oddajo:  10.02.2017 (prvi rok), 10.06.2017 (drugi rok).