Mikrokrediti – P7 2019

P7 2019 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja 

 

Razpisnik: Javni sklad RS za podjetništvo (SPS)

Datum objave: 28.12.2018

Predmet:  Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:   12. mio EUR 

Upravičenci:  Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, organizirana kot samostojni podjetniki ali gospodarska družba, ki se ukvarja s samostojno dejavnostjo. Kredit lahko pridobi tudi zagonsko podjetje oziroma start up podjetje. 

Pogoji, ki jih morajo ob prijavi izpolnjevati upravičenci:

 • podjetje mora imeti vsaj 1 zaposleno osebo za polni delovni čas,
 • poravnane davčne obveznosti,
 • imeti zagotovljen trg,
 • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti, 
 • kredit lahko namenite za obratna in/ali osnovna sredstva (plače, material, trgovsko blago, stroje in opremo,…),
 • ugodna obrestna mera (37,5 % 6 mesečni EURIBOR + 0,8 % p.a., če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %),
 • odplačilna doba od 2 do 5 let z 6 mesečnim moratorijem
 • minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

Višina mikrokredita: od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Podjetja lahko po razpisu pridobijo več kreditov. Odobritev kreditov je lahko v istem ali različnem odpiranju razpisa.

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva,
 • naložbe v neopredmetena sredstva (nakup patentnih pravic, licenc)
 • obratna sredstva in
 • stroški dela. 

Roki za oddajo: 

Javni razpis ima naslednje prijavne roke:

 1. prvi rok je 17.1.2019,
 2. nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju,
 3. 4.7. in 11.7., 22.8. in 29.8. 2019,
 4. nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19.12.2019