Pomoč za mlade kmete za leto 2015

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.1. 

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 31.07.2015

Namen: Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti

Višina razpisanih sredstev: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR, od tega za:

 • sklop A (upravičenci, ki so zaposleni na kmetiji ali zaposlitev predvidijo v poslovnem načrtu): 8.400.000 EUR
 • sklop B (drugi upravičenci): 3.600.000 EUR

Višina sofinanciranja: Znesek podpore za mlade kmete znaša:

 • 45.000 EUR na upravičenca, če je na prevzeti kmetiji zaposlen ali v poslovnem načrtu predvidi zaposlitev
 • 18.600 EUR na upravičlenca, če ta na prevzeti kmetiji ni zaposlen, niti zaposlitve ne predvidi v poslovnem načrtu.

Podpora se izplača v dveh obrokih:

 • prvi obrok v višini 70% dodeljenih sredstev in
 • drugi obrok 30% dodeljenih sredstev.

Upravičenci: upravičenec do podpore je mladi kmet (fizična oseba), ki  je na dan oddaje vloge star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijo.  Kot vzpostavitev kmetije se šteje, da je upravičenec:

 • postal izključni lastnik kmetije in je kot lastnik vpisan v zemljiški knjigi,
 • vpisan v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec kmetijskega gospodarstva in,
 • vzpostavil knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo.

Dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj na dan oddaje vloge:

 • Vlagatelj mora imeti:

a)  v upravljanju  najmanj 6 ha primerljivih kmetijskih površin in največ 80 ha primerljivih kmetijskih površin ali

b) v reji najmanj 15 glav velike živine in največ 160 glav živine ali

c)  najmanj 60 čebeljih družin in njaveč 200 čebeljih družin.

 • Kot ustrzeno poklicno znanje se upošteva:

a) nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti (živilsko.predelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska) in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu

b) nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti (živilsko.predelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska)  in tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.

 • Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetijsko gospodarstvo:

a) kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
b) kmetijsko gospodarstvo za pridobitev sredstev v letu objave javnega razpisa vložiti zbirno vlogo.

Rok prijave: od 24.08.2015 do 18.09.2015