VBLN – Spodbude za MSP v lesarstvu

Javni razpis “Spodbude MSP v lesarstvu”

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvonji sklad

Datum objave: 29.07.2016

Predmet:  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod ali storitev, na področju predelave ali obdelave lesa.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:  5.880.000 EUR, od tega:

 • za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 3.992.040 EUR in
 • za  kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 1.887.960 EUR.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Podjetja morajo imeti registrirano glavno dejavnost:

 • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
 • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

 

Upravičeni stroški so:

 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) – do 70% vseh stroškov,
 • posredni operativni stroški – do 15% stroškov osebja,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev – stroški pogodbenih raziskav – do 20% vseh stroškov,
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev – do 60% vseh stroškov,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev – do 20% vseh stroškov. 

Do sofinanciranja so upravičeni stoški, ki so nastali v obdobju od dneva oddaje vloge do 31.1.2017.

Višina sofinanciranja:

 • 75% za upravičence s sedežem v Vzhodni kohezijski regiji;
 • 70% za upravičence s sedežem v Zahodni kohezijski regiji.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000,00 EUR in največ 500.000,00 EUR.

 

 

Rok za oddajo: 29.08.2016