Naložbe na vodovarstvenih območjih

I. javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe na vodovarstvenih območjih


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije.

Datum objave: 4.1.2013

Namen: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe, ki so namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih.


Predvidena višina nepovratnih sredstev: 4.000.000  EUR od tega:

– 2.000.000 EUR za naložbe na področju živinoreje in poljedeljstva;

– 2.000.000. EUR za naložbe namenjene ekološki pridelavi.

Višina sofinanciranja: od 30% do 70% upravičenih stroškov.

Vlagatelji: so nosilci dejavnih kmetijskih  gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

Upravičeni stroški:

 • stroški novogradnje ali obnove gospodarskih poslopij in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene, nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup pripadajoče informacijsko komunikacijske tehnologije;
 • nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki mora biti povezan s prilagoditvijo kmetijskega gospodarstva na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih;
 • prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in oljčniko;
 • prva postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč, ki velja samo za naložbe namenjene ekološki pridelavi;
 • ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, ki velja samo za naložbe namenjene ekološki pridelavi;
 • nakup in postavitev mrež proti toči kot samostojne naložbe, ki velja samo za naložbe namenjene ekološki pridelavi;
 • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo, ki velja samo za naložbe namenjene ekološki pridelavi;
 • nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe
 • naložbe v postavitev  pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi
 • naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, ki velja samo za naložbe namenjene ekološki pridelavi;
 • naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki lahko predstavlja samostojno naložbo, ki velja samo za naložbe namenjene ekološki pridelavi;
  naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije ter uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ki velja samo za naložbe namenjene ekološki pridelavi;
 • ureditev cestne in vodne infrastrukture, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih
 • naložbe na področju živinoreje
 • naložbe na področju rastlinske pridelav, ki velja samo za naložbe namenjene ekološki pridelavi;
 • naložbe na področju pridelave medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic

Rok prijave:

do vključno 13.2.2013