Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 12.02.2016

Namen: predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave.

Višina razpisanih sredstev: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR, od tega za:

 • sklop A (manjše naložbe):500.000 EUR
 • sklop B (za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen s.p. posameznikov): 3.500.000 EUR
 • sklop C (za enostavne in zahtevne naložbe s.p. posameznikov in pravnih oseb)

Višina sofinanciranja: Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami,
 • za 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in ukrepom Ekološko kmetovanje, 
 • 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Navedene stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 EUR na vlogo

Upravičenci: upravičenec do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v RS.

 • postal izključni lastnik kmetije in je kot lastnik vpisan v zemljiški knjigi,
 • vpisan v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec kmetijskega gospodarstva in,
 • vzpostavil knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo.

Upravičeni stroški:

 • nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne opreme in transportne opreme za prevoz živali in surovin;
 • nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;
 • stroški postavitve oz. obnove sadovnjakov in oljčnikov;
 • stroški postavitve oz. obnove hmeljišč;
 • stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
 • stroški ureditve nasadov trajnih rastlin;
 • stroški ureditve malih namakalnih sistemov in njihovih tehnoloških posodobitev.

Rok prijave: od 7.03.2016 do vključno 18.05.2016