Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

iz PRP 2014-2020 za leto 2018

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Datum objave: 28.12.2018

Predmet: Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa, pred industrijsko predelavo lesa in dejavnost prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

Majhen obseg predelave lesa pomeni:

 • do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate;
 • do 2.000 ton proizvodnje lesnih pelet ali briketov letno, če gre za proizvodnjo pelet ali briketov kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov;
 • do 6.000 nasutih m3 oziroma predelava 2.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali
 • do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:  7 mio  EUR, od tega:

 • za kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (sklop A): 3.500.000 EUR in
 • za  gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike (sklop B): 3.500.000 EUR

Upravičenci: Do podpore so upravičene gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, izpolnjujejo pogoje za mikro ali malo podjetje in imajo registrirano eno od naslednjih dejavnost s šifro:

 • A02.200 – sečnja;
 • C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa in
 • C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja.

Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa,
 • splošni stroški (opredeljeni v razpisni dokumentaciji, znašajo lahko največ 10 % upravičenih stroškov naložbe). 

Višina sofinanciranja:

 • 40% upravičenih stroškov

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati  minimalno 3.500 EUR in maksimalno 500.000 EUR

Rok za oddajo:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21.1. 2019 do vključno 23.4.2019  do 24. ure.